Hodnitící komise

Čestný předseda komise
-
jan grolich
Zástupce studenstva
-
Jakub marouš
Zástupce fakulty sociálních studií
Otto Eibl
Zástupce ekonomicko správní fakulty
Filip hrůza

Hodnotící komise

Členové této komise budou hodnotit výkony soutěžících a následně vyhlásí vítěze celé soutěže. Komise bude mít velmi pestré zastoupení, od Hejtmana JMK až po zástupce studentů.
Informace
Komise je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně tří svých členů. Při rovnosti hlasů – bodů má rozhodující hlas předseda komise nebo jím pověřený člen komise.
Hodnocení
Každý  člen komise hodnotí maximálně deseti body, přičemž jeden bod je hodnocení nejnižší a deset bodů hodnocení nejvyšší. Hodnotí se autentičnost odevzdaných výstupů a vystoupení před komisí, obsahová a formální stránka prezentovaných materiálů, originálnost materiálů a témat nebo vystupování soutěžního kandidáta v debatě. Dále se hodnotí úroveň vystupování členů družstva při ústním představování tématu.