Hodnotící komise pro ročník 2023/2024

Čestný předseda komise
-
jan grolich
Zástupce studenského organizačního týmu
MIchal růžička
Zástupce z FSS MU
-
mgr. otto eibl, ph.d.
Zástupce z ESF MU
-
ing. filip hrůza, ph.d.

Hodnotící komise

Členové této komise budou hodnotit výkony soutěžících a následně vyhlásí vítěze celé soutěže. Komise bude mít velmi pestré zastoupení, od Hejtmana JMK až po zástupce studentů.
Informace
Komise je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně tří svých členů. Při rovnosti hlasů – bodů má rozhodující hlas předseda komise nebo jím pověřený člen komise.
Hodnocení soutěžních týmů

Pořadí družstev ve finále soutěže určí výsledky hlasování sboru volitelů a hodnotící komise. Váha výsledků voleb sboru volitelů je určena na 50 % a hodnocení komisí také na 50 % v celkovém hodnocení.

Komise je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně tří svých členů. Při rovnosti hlasů-bodů má rozhodující hlas předseda komise nebo jím pověřený člen komise.

Více informací ohledně hodnocení je k nalezení zde na webu v kartě Pravidla.

Hodnotící komise soutěže z ročníku 2022/2023

Hejtman Jan Grolich
Zástupce studenstva Jakub Marouš
Zástupce fakulty sociálních studií Otto Eibl
Zástupce ekonomicko správní fakulty Filip Hrůza