Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Den hejtmankou/hejtmanem JMK

 

1. Vyhlašovatel soutěže
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

2. Organizátor soutěže

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace a tým jeho studentů
Vídeňská 47, 639 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jindřich Svoboda,
e-mail: svoboda@gvid.cz

3. Předmět soutěže

Předmětem soutěže je příprava žáků zúčastněných škol pro občansky odpovědnou participaci na demokratickém politickém životě kraje. Vyhlašovatel a organizátor chtějí dát prostor aktivním studentům středních škol k prezentování a prosazování jejich názorů v oblasti krajské politiky.

4. Soutěž proběhne v jedné kategorii

Žáci středních škol (všech typů včetně gymnázií) na území Jihomoravského kraje 15 – 19 let.

5. Soutěží tříčlenné týmy

Týmy mohou být sestaveny i napříč ročníky. V každém týmu musí být při postupu do finále určena „role“ kandidáta na pozici hejtmana a „role“ dvou jeho poradců.

6.   Soutěže se mohou účastnit žáci škol, jejichž sídlo je na území Jihomoravského kraje bez rozdílu zřizovatele. Nemohou se zúčastnit žáci, kteří se v minulém ročníku soutěže umístili na jednom z prvních třech míst.

7. Soutěž probíhá ve třech kolech za účasti odborné komise a volitelů

Základní (školní) kolo: Pokud se na jedné škole přihlásí více než jedno soutěžní družstvo, uspořádá škola vlastní základní kolo soutěže a vybere postupující družstvo do krajského kola soutěže. Hodnocení školního kola zajišťuje škola sama dle svých pravidel, která vycházejí ze zadání a obecných charakteristik soutěže.

Krajské (postupové) kolo: Družstva vyslaná z jednotlivých přihlášených škol zpracují v určeném termínu (dle připojeného harmonogramu soutěže) krátký dokument, který bude v rozsahu maximální jedné normostrany A4 a musí obsahovat: název kandidujícího subjektu a 5 programových bodů kandidujícího subjektu pro krajské volby. Dále soutěžící v dokumentu vymezí jedno téma, které chtějí v kampani komunikovat jako dominantní a v jednom nebo dvou krátkých odstavcích rozvedou na základě tohoto tématu odpověď na dvě základní otázky: Proč se rozhodli kandidovat?  Jak chtějí dosáhnout nejlepšího možného volebního výsledku? Součástí odevzdávaného dokumentu je také náhled grafického návrhu billboardu pro volební kampaň do krajských voleb (na další straně A4). Zaslaný výstup vyhodnotí odborná komise soutěže a vybere nejvýše 12 družstev, která postoupí do krajského finále. Připomínáme, že dokument je omezen na dvě normostrany A4. Vše zaslané nad tento rámec nebude odbornou komisí posuzováno jako podklad pro postup do finále.

Krajské finále: Součástí finále je i 60 minutová debata kandidátů na hejtmana před sborem volitelů a hodnotící komisí. Počet účastníků v jedné debatě je maximálně 4. V případě 12 postupujících družstev se tedy budou konat debaty 3. Dále postupující družstva připraví a odprezentují před sborem volitelů a před odbornou komisí:

· Kandidátskou prezentaci na sociálních sítích. Musí obsahovat volební spot (max. délka 1 minuta) a dále může zahrnovat fotografie, animace, specifickou grafiku.

· Propagační volební materiály k odevzdání ve formátu .pdf. Mohou obsahovat náhledy plakátů, billboardů a dalších marketingových předmětů a vizuálů.

· Volební program. Maximální rozsah jedné normostrany. K odevzdání ve formátu pdf.

· Realistický rozpočet kampaně do krajských voleb v Jihomoravském kraji. K odevzdaní v pdf.

· Proslov k voličům, který „kandidát na hejtmana“ přednese před hodnotící komisí. Jeho délka je maximálně 2 minuty.

· Představení materiálů, které bude doprovázeno komentářem kandidáta nebo jeho poradců nesmí přesáhnout 10 minut. Dalších 5 minut je pak vyhrazeno pro komisi k dotazům.

· Debaty kandidátů se uskuteční v jeden den. Po cca 14 dnech pak proběhne výše popsaná prezentace kandidátů a jejich poradců před komisí a sborem volitelů.

8. Odborná komise a volitelé

Odborná komise je složena ze zástupce Katedry politologie FSS MU, Institutu veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty MU, České televize, hejtmana Jihomoravského kraje a zástupce organizačního týmu soutěže.

Sbor volitelů: Každá škola, která vysílá soutěžní tým zajistí také sbor 5 volitelů, kteří se zúčastní debaty kandidátů a krajského finále soutěže (prezentace kandidátů). Jejich úkolem bude účast v tajném hlasování na závěr soutěže, a tedy volba hejtmana a jeho poltické formace. Základním pravidlem hlasování volitelů je to, že nesmí hlasovat pro kandidáty ze své školy. Obdrží tedy hlasovací lístky všech kandidujících družstev s výjimkou školy, z níž pochází.

9. Edukační seminář pro soutěžící 

Přihlášení studenti gymnázií se zúčastní vzdělávacího programu, jehož cílem je příprava pro dobré zvládnutí soutěže. Jeho obsahem budou informace o fungování krajů v ČR a kapitoly z politického marketingu pod vedením odborníků z FSS a ESF Masarykovy univerzity v Brně. Semináře se uskuteční dle níže uvedeného harmonogramu, jeden na FSS MU a druhý na ESF MU.

10. Součástí pravidel je níže uvedený harmonogram soutěže, který určuje všechny důležité termíny. Jejich nedodržení může mít za následek vyloučení družstva z dalšího programu soutěže

11. Hodnocení družstev a určení vítěze soutěže. Pořadí družstev ve finále soutěže určí výsledky hlasování sboru volitelů a hodnotící komise. Váha výsledků voleb sboru volitelů je určena na 50 %
a hodnocení komisí také na 50 % v celkovém hodnocení. (
Závěrečné pořadí soutěžících se tedy určí jako souhrn výše uvedených výsledků hlasování sboru volitelů a hodnocení komisí.)  Komise je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně tří svých členů. Při rovnosti hlasů-bodů má rozhodující hlas předseda komise nebo jím pověřený člen komise.

· Každý její člen hodnotí maximálně deseti body, přičemž jeden bod je hodnocení nejnižší a deset bodů hodnocení nejvyšší. Hodnotí se autentičnost odevzdaných výstupů a vystoupení před komisí, obsahová a formální stránka prezentovaných materiálů, originálnost materiálů a témat.

· Dále se hodnotí úroveň vystupování členů družstva při ústním představování tématu.

· Předseda komise má rozhodující hlas při rovnosti bodů.

· Komise do tří dnů po ukončení finálového kola rozešle vý­sledky soutěže jednotlivým družstvům.

· Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny během závě­rečného slavnostního programu v termínu a místě dle harmo­nogramu soutěže.

12. Závazným přihlášením do soutěže dávají soutěžící a jejich vysílající škola souhlas ke zveřejnění svých soutěžních výstupů, jejich částí, videí a foto záznamů z jednotlivých částí soutěže v materiálech Jihomoravského kraje a Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

13. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na nutné změny v pravidlech a termínech i v průběhu soutěže. Na ceny nevzniká soutěžícím právní nárok.

14. Termíny soutěže:

25. září 2023: vyhlášení soutěže na tiskové konferenci
9. října 2023 14:30-16:30 hodin: setkání učitelů středních škol, kteří uvažují o zapojení do soutěže na ESF MU, Lipová 41a, učebna P106 
31. října 2023: zaslání přihlášek organizátorovi soutěže
7. listopadu 2023 9:00-11:00 hodin: setkání soutěžících na KÚ JMK, Žerotínovo nám, Brno, zahájení soutěže, beseda s hejtmanem, dotazy k průběhu a obsahu soutěže 
prosinec, leden 2023: edukační semináře pro přihlášené soutěžící
19. ledna 2024: zaslání postupujícího družstva z případných školních kol soutěže
29. ledna 2024: zaslání materiálu pro krajské postupové kolo soutěže
12. února 2024: vyhlášení výsledků krajského postupového kola soutěže
únor 2024: workshop v České televizi pro účastníky krajského finále
únor 2024: debaty kandidátů v rámci krajského finále
březen 2024: krajské finále před komisí a voliteli

Brno 25. září 2023