Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Jeden den hejtmanem

 1. Vyhlašovatel soutěže:
  Jihomoravský kraj
  Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
 2. Organizátor soutěže:
  Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace a tým jeho studentů
  Vídeňská 47, 639 00 Brno
  Kontaktní osoba: Mgr. Jindřich Svoboda,
  e-mail: svoboda@gvid.cz
 3. Soutěž proběhne v jedné kategorii:
  žáci čtyřletých gymnázií a vyššího stupně víceletých gymnázií ve věku 15–19 let.
 4. Soutěží tříčlenné týmy žáků gymnázií.
  Týmy mohou být sestaveny i napříč ročníky. V každém týmu musí být při přihlášení určena „role“ kandidáta na pozici hejtmana a „role“ dvou jeho poradců.
 5. Soutěže se mohou účastnit žáci škol, jejichž sídlo je na území Jihomoravského kraje bez rozdílu zřizovatele.Vyplněné přihlášky do soutěže odešlou soutěžící školy prostřednictvím formuláře na stránkách www.gvid.cz/denhejtmanem do 6. prosince 2022.
 6. Obsah soutěže
  Předmětem soutěže je příprava žáků zúčastněných škol pro občansky odpovědnou participaci na demokratickém politickém životě kraje. Vyhlašovatel a organizátor chtějí dát prostor aktivním studentům gymnázií k prezentování a prosazování jejich názorů v oblasti krajské politiky.
  Soutěžící – kandidáti na hejtmana si sestaví dvoučlenný tým poradců. Společně připraví:
  • kandidátskou prezentaci na sociálních sítích. Musí obsahovat volební spot (max. délka 1 minuta) a dále může zahrnovat fotografie, animace, specifickou grafiku.
  • propagační volební materiály k odevzdání ve formátu pdf. Mohou obsahovat náhledy plakátů, billboardů a dalších marketingových předmětů a vizuálů.
  • volební program. Maximální rozsah jedné normostrany. K odevzdání ve formátu pdf.
  • realistický rozpočet kampaně do krajských voleb v Jihomoravském kraji. K odevdaní v pdf.
  • proslov k voličům, který „kandidát na hejtmana“ přednese před hodnotící komisí. Jeho délka je maximálně 2 minuty.

  Výše uvedené výstupy představí kandidát na hejtmana se svým týmem v samotném krajském kole soutěže. Představení materiálů, které bude doprovázeno komentářem kandidáta nebo jeho poradců nesmí přesáhnout 10 minut. Dalších 5 minut je pak vyhrazeno pro komisi k dotazům.

  Součástí soutěže je i 60 minutová debata kandidátů na hejtmana, která proběhne cca 14 dnů před krajským kolem (vystoupení týmů před hodnotící komisí). Tato debata bude streamována a natočena. Její záznam dostanou k dispozici porotci a použijí ji jako jeden z podkladů hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže. Počet účastníků v jedné debatě je maximálně 8. V případě, že přihlášených družstev bude více, proběhne také více debat.

 7. Edukační seminář pro soutěžící
  Přihlášení studenti gymnázií se zúčastní vzdělávacího programu, jehož cílem je příprava pro dobré zvládnutí soutěže. Jeho obsahem budou informace o fungování krajů v ČR a kapitoly z politického marketingu pod vedením odborníků z FSS a ESF Masarykovy univerzity v Brně.
 8. Pokud se v jedné škole přihlásí více než jeden tým žáků, uspořádá škola vlastní základní kolo soutěže.
  Z tohoto školního kola nominuje škola postupující tým do krajského – finálového kola. Tato školní kola musí proběhnout do 27. ledna 2023. Soutěžící školy následně zašlou prostřednictvím formuláře na stránkách www.gvid.cz/denhejtmanem údaje o postupujícím družstvu nejpozději 30. ledna 2023.
 9. Hodnocení školního kola zajišťuje škola sama dle svých pravidel, která vycházejí ze zadání a obecných charakteristik soutěže.
 10. Krajské – finálové kolo proběhne v termínech a místech, která zašle organizátor soutěže přihlášeným družstvům e-mailem do 14. února 2023.
 11. Hodnocení v krajském finálovém kole provádí čtyřčlenná komise. Čestným předsedou této komise je hejtman Jihomoravského kraje. Komise je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně tří svých členů. Při rovnosti hlasů –bodů má rozhodující hlas předseda komise nebo jím pověřený člen komise.
  • Každý její člen hodnotí maximálně deseti body, přičemž jeden bod je hodnocení nejnižší a deset bodů hodnocení nejvyšší. Hodnotí se autentičnost odevzdaných výstupů a vystoupení před komisí, obsahová a formální stránka prezentovaných materiálů, originálnost materiálů a témat.
  • Dále se hodnotí úroveň vystupování členů družstva při ústním představování tématu.
  • Předseda komise má rozhodující hlas při rovnosti bodů.
  • Komise do tří dnů po ukončení finálového kola rozešle výsledky soutěže jednotlivým družstvům.
  • Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny během závěrečného slavnostního programu v termínu a místě dle harmonogramu soutěže.
 12. Závazným přihlášením do soutěže dávají soutěžící a jejich vysílající škola souhlas ke zveřejnění svých soutěžních výstupů, jejich částí, videí a foto záznamů z jednotlivých částí soutěže v materiálech Jihomoravského kraje a Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace.
 13. Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace a jeho studenti se soutěže jako organizátoři neúčastní.
 14. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na nutné změny v pravidlech a termínech i v průběhu soutěže. Na ceny nevzniká soutěžícím právní nárok.
 15. Termíny soutěže:
  31. října 2022: vyhlášení soutěže na tiskové konferenci za účasti pana hejtmana.
  6. prosince 2022: zaslání přihlášek organizátorovi soutěže.
  Prosinec 2022, leden 2023: edukační semináře pro přihlášené soutěžící.
  1. prosince 2022 – 27. ledna 2023: konání školních kol soutěže.
  14. února 2023: zaslání postupujícího týmu organizátorovi soutěže ze škol.
  Únor, březen 2023: konání debaty kandidátů na hejtmana a následně krajského -finálového kola.
  Duben 2023: slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen, vítězové stráví pracovní den s panem hejtmanem v období duben–květen 2023.